Publikumsinformasjon om Naturtypekartlegging

Naturtypekartlegging er en offentlig kartlegging av naturen i Norge på oppdrag fra Stortinget gjennom Stortingsmelding 14 fra 2015. Kartleggingen er en del av Natur i Norge (NiN) som er et system for inndeling og systematisering for all variasjon i naturen i Norge. NiN består av beskrivelser av alle naturtyper, fra de store landskapene og ned til det minste livsmiljø og er et helhetlig nettbasert fagsystem for naturtypekartlegging og overvåkning av natur.

Kartleggingsområdene som skal undersøkes er fordelt over verneområder og rute-områder av prioritert viktighet fra Fylkesmannen.

Under finnes lenker til videre informasjon om kartleggingen.

 

Interaktivt webkart over kartleggingsområder

 

Infoside
Artsdatabanken

 

Infoside  Miljødirektoratet

 

 

 

 

 

Miljøkommune.no

 

Naturbase

 

Stortingsmelding 14

 

 

Ved spørsmål kan Glenn Nilsen (glenn.nilsen@miljodir.no) kontaktes